NatječajiNatječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto

REPUBLIKA HRVATSKA Županija Vukovarsko-srijemska Glazbene škola Josipa Runjanina KLASA: 112-01/22-01/01 URBROJ: 2196-114-22-01 Vinkovci, 20.1.2022. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i čl.52. Statuta Glazbene škole Josipa Runjanina ravnateljica Dinka Peti, mag.mus....

REPUBLIKA HRVATSKA

Županija Vukovarsko-srijemska

Glazbene škola Josipa Runjanina

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2196-114-22-01

Vinkovci, 20.1.2022. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i čl.52. Statuta Glazbene škole Josipa Runjanina ravnateljica Dinka Peti, mag.mus. raspisuje
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto

1. nastavnik/ca informatičke pismenosti – 1 izvršitelj, 2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (“Narodne novine” br. 1/96. i 80/99.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

U prijavi je potrebno navesti sljedeće neophodne podatke: ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, te kontakt podatke (broj telefona/mobitela i po mogućnosti e-mail adresu).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

– životopis;

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome);

– potvrdu o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice);

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis o podacima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

– uvjerenje o nekažnjavanju, sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja );

– vlastoručno potpisanu izjavu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da pod kaznenom i materijalnom odgovornošću jamči da su svi navedeni podaci u prijavi kao i priložena dokumentacija istiniti i potpuni.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti u izvorniku i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%“=PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 38/18.) dužan/dužna se u prijavi na natječaj pozvati na pravo prednosti i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine br. 84/21 )dužan/dužna se u prijavi na natječaj pozvati na pravo prednosti i priložiti sve dokaze iz čl. 49 stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave poslane putem e-maila neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će provedena procjena i vrednovanje sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanja.

 

O svim terminima kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice škole www.runjanina.hr .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno u tajništvo škole ili poštom na adresu: Glazbena škola Josipa Runjanina, Hansa Dietricha Genschera 16 e, 32100 Vinkovci s naznakom: »Za Natječaj– ne otvarati«. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole www.runjanina.hr

 

Ravnateljica

Dinka Peti, mag.mus.