Novosti

https://runjanina.hr/proba/wp-content/uploads/2022/03/11969.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

REPUBLIKA HRVATSKA Županija Vukovarsko-srijemska Glazbene škola Josipa Runjanina KLASA: 112-01/22-01/01 URBROJ: 2196-114-22-01 Vinkovci, 20.1.2022. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i čl.52. Statuta Glazbene škole Josipa Runjanina ravnateljica Dinka Peti, mag.mus....