NovostiPropozicije za I. školsko natjecanje „RUNJANIN“ 2022.godine

https://runjanina.hr/proba/wp-content/uploads/2022/05/vijest-za-propozicije.jpg

Kategorije: 1. Kategorija: Učenici drugih razreda 2. Kategorija: Učenici četvrtih razreda 3. Kategorija: Učenici šestih razreda 1. Kategorija Tonovi: zapisati i prepoznati tonove u velikoj, maloj, prvoj, drugoj i trećoj oktavi Intervali: izgraditi ili imenovati intervale do Č5 u violinskom i bas ključu (uzlazno i silazno) ili napisanom intervalu odrediti vrstu i veličinu Ljestvice: Napisati...

Kategorije:

1. Kategorija: Učenici drugih razreda

2. Kategorija: Učenici četvrtih razreda

3. Kategorija: Učenici šestih razreda

1. Kategorija

Tonovi: zapisati i prepoznati tonove u velikoj, maloj, prvoj, drugoj i trećoj oktavi

Intervali: izgraditi ili imenovati intervale do Č5 u violinskom i bas ključu (uzlazno i silazno) ili napisanom intervalu odrediti vrstu i veličinu

Ljestvice: Napisati dursku ili molsku ljestvicu do 3 predznaka, označiti tetrakorde, polutonove i zaokružiti glavne stupnjeve. Napisati tonove koji čine polutonski razmak u zadanom tonalitetu. Spojiti durske i molske paralelne ljestvice. Napisati vođice ili glavne stupnjeve u zadanim tonalitetima.

Ritam: dodati taktne crte, pauze, ritam u zadane ritamske primjere u četvrtinskoj, polovinskoj i osminskoj mjeri.

Meloritamski primjer: odrediti tonalitet primjera i napisati taktne crte prema zadanoj mjeri primjera. Zaokružiti durske i molske kvintakorde u melodiji.

Oznake za dinamiku i tempo: napisati naziv ili kraticu za zadanu oznaku (prema zadanom nastavnom planu i programu za drugi razred).

2. kategorija

Tetrakordi: zapisati tetrakord na zadanom tonu (tetrakordi u druskoj i molskoj ljestvici)

Ljestvice: Napisati dursku ili molsku ljestvicu do 3 predznaka, označiti tetrakorde, polutonove i zaokružiti glavne stupnjeve. Napisati tonove koji čine polutonski razmak u zadanom tonalitetu. Spojiti durske i molske paralelne ljestvice. Napisati vođice ili glavne stupnjeve u zadanim tonalitetima te na njima izgraditi kvintakord i odrediti vrstu.

Ritam: dodati taktne crte, pauze, ritam u zadane ritamske primjere u četvrtinskoj, polovinskoj i osminskoj mjeri.

Meloritamski primjer: Odrediti tonalitet primjera i napisati taktne crte prema zadanoj mjeri primjera. Zaokružiti povećane i smanjene kvintakorde u melodiji. Melodiju transponirati za zadani interval.

Intervali: izgraditi sve interavle do oktave (uzlazno i silazno). Izgraditi povećanu, smanjenu kvintu ili kvartu.

Trozvuci: izgraditi sve vrste kvintakorda na zadanom tonu (u bas ili violinskom ključu)

3.Kategorija

Ritam: zadanom primjeru dodati taktne crte (u četvrtinskoj, polovinskoj ili osminskoj mjeri). Zadanom primjeru dodati ritam ili pauze.

Meloritamski primjer: Primjeru odrediti tonalitet. Zaokružiti dominantne septakorde ili obrate u melodiji, zatim akorde napisati ispod primjera i odrediti vrstu i veličinu. Meloritamski primjer transponirati za određeni interval.

Ljestvice: Napisati zadanu ljestvicu (svi predznaci). Napisati zadane akorde na zadanom stupnju u zadanom tonalitetu (trozvuci i D7 i obrati).

Intervali: Napisati intervale (jednostavne) unutar oktave u oba smjera na zadanom tonu.

Akordi: Napisati zadani trozvuk na zadanom tonu (u oba smjera) i četverozvuk na dominanti uzlazno na zadanom tonu. (bas ili violinski ključ)

Oznake za izvođenje djela: oznake za tempo, dinamiku, artikulaciju, agogiku imenovati i definirati (prema nastavnom planu i programu za osnovne glazbene škole).

 

Povjerenstvo za organizaciju i provedbu natjecanja

1. Jasmina Krha, mag.mus.

2.Zrinka Liščić, mag. mus.

3. Ivona Kir, mag. mus.