032/550-354

 

Glazbena škola u Vinkovcima

H.D.Genschera 16e, 32100 VINKOVCI

Tel: 032/550-354

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA:   112-01/22-01/07

URBROJ: 2196-4-3-22-01

U Vinkovcima, 21. ožujka 2022.godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/19, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19. i 64/20.) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Josipa Runjanina Vinkovci raspisuje se

 

NATJEČAJ za  zasnivanje radnog odnosa na neodređeno za radno mjesto  

 

- administrativni/a radnik/ca – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

- srednja stručna sprema uz poznavanje rada na računalu (MS Office)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

- radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj obavezno treba biti navedeno radno mjesto na koje se prijavljuje i osobni podaci (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), kandidati trebaju priložiti:

  • životopis,
  • svjedodžba o završenoj srednjoj školi ili dokaz o vrsti i razini obrazovanja,
  • dokaz o državljanstvu,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja.

 

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju.

Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat obvezan je dostaviti izvornike dokaza o ispunjenosti formalnih uvjeta iz natječaja,  jer nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od zapošljavanja u Školi.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti sve propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), člankom 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st.1 Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarenje prava prednosti  pri zapošljavanju (članak 49. st.1 Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu  na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Kandidati će se vrednovati sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Josipa Runjanina Vinkovci.

Na mrežnoj stranici Škole objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje.

Detaljan raspored vrednovanja kandidata bit će objavljen na mrežnoj stranici Škole.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, ispunjava uvjete iz natječaja te se odazove pozivu na postupak vrednovanja.

Nepravovremene, nepotpune i prijave koje nisu vlastoručno potpisane neće se  razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnoj stranici Škole  u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru kandidata/kinje.  

Natječaj traje od 21. do 29. ožujka 2022. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Škole: Glazbena škola u Vinkovcima, H.D.Genschera 16 e, 32100 Vinkovci, s naznakom „Za natječaj – administrativni radnik“.

Prijave dostavljene putem e-maila neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Glazbenoj školi Josipa Runjanina Vinkovci da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

                                                                                                                                             Ravnateljica

                                                                                                                                      Dinka Peti, mag.mus.

 

Natječaj je objavljen dana 21. ožujka 2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole i otvoren je do 29. ožujka 2022.godine.

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Adresa: H. D. Genschera 16E 32100 Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska Telefoni: 032/550-365; 091/619-3413 Računovodstvo 032/550-367; 099/229-1032 Tajnik 032/550-354 Informacije o školi
, , 

  

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas