032/550-354

REPUBLIKA HRVATSKA

Županija Vukovarsko-srijemska

Glazbene škola Josipa Runjanina

 

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2196-114-22-01

 

Vinkovci, 20.1.2022. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i čl.52. Statuta Glazbene škole Josipa Runjanina ravnateljica Dinka Peti, mag.mus. raspisuje

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto

 

1. nastavnik/ca informatičke pismenosti – 1 izvršitelj, 2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 1/96. i 80/99.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

U prijavi je potrebno navesti sljedeće neophodne podatke: ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, te kontakt podatke (broj telefona/mobitela i po mogućnosti e-mail adresu). 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

- životopis;

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome);

- potvrdu o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice);

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis o podacima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

- uvjerenje o nekažnjavanju, sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja );

- vlastoručno potpisanu izjavu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da pod kaznenom i materijalnom odgovornošću jamči da su svi navedeni podaci u prijavi kao i priložena dokumentacija istiniti i potpuni.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti u izvorniku i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%“=PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 38/18.) dužan/dužna se u prijavi na natječaj pozvati na pravo prednosti i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine br. 84/21 )dužan/dužna se u prijavi na natječaj pozvati na pravo prednosti i priložiti sve dokaze iz čl. 49 stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave poslane putem e-maila neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će provedena procjena i vrednovanje sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanja.

 

O svim terminima kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice škole www.runjanina.hr .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno u tajništvo škole ili poštom na adresu: Glazbena škola Josipa Runjanina, Hansa Dietricha Genschera 16 e, 32100 Vinkovci s naznakom: »Za Natječaj– ne otvarati«. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole www.runjanina.hr

 

Ravnateljica

Dinka Peti, mag.mus.

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Adresa: H. D. Genschera 16E 32100 Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska Telefoni: 032/550-365; 091/619-3413 Računovodstvo 032/550-367; 099/229-1032 Tajnik 032/550-354 Informacije o školi
, , 

  

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas