032/550-354

REPUBLIKA HRVATSKA
Županija Vukovarsko-srijemska
Glazbena škola Josipa Runjanina

KLASA: 112-01/21-01/18
URBROJ: 2196-114-21-01

Vinkovci, 18. svibnja 2021. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17. i 68/18) ravnateljica Glazbene škole Josipa Runjanina raspisuje

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta


nastavnik/ca suvremenog plesa - 1 izvršitelj, 6 sata nastave tjedno, odnosno pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena na neodređeno radno vrijeme,
nastavnik/ca funkcionalne tjelesne tehnike - 1 izvršitelj, 4 sata nastave tjedno, odnosno pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena na neodređeno radno vrijeme,
nastavnik/ca ritmike- 1 izvršitelj, 5 sata nastave tjedno, odnosno pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena na neodređeno radno vrijeme,
nastavnik/ca baleta- 1 izvršitelj, 4 sata nastave tjedno, odnosno pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena na neodređeno radno vrijeme

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 1/96. i 80/99.) i čl. 4. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ("Narodne novine" br. 47/96. i 56/01.).
Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U prijavi je potrebno navesti sljedeće neophodne podatke: ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, te kontakt podatke (broj telefona/mobitela i po mogućnosti e-mail adresu).

Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti:
- životopis;
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome);
- potvrdu o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice);
-potvrdu o podatcima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
- uvjerenje o nekažnjavanju, sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 3 mjeseca;

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti u izvorniku i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%“=PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” br. 157/13., 152/14. i 38/18.) dužan/dužna se u prijavi na Natječaj pozvati na pravo prednosti i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (“Narodne novine” br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan/dužna se u prijavi na Natječaj pozvati na pravo prednosti i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata, te priložiti izjavu da prednost po ovoj osnovi nije već iskorištena kod zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, odnosno dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos na određeno vrijeme.
Prijavom na Natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave poslane putem e-maila neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj.
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete Natječaja bit će proveden motivacijski intervju za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.
O terminima intervjua kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.
Prijave na Natječaj u roku od 8 dana od dana objave Natječaja dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Glazbena škola Josipa Runjanina, H.D. Genschera 16E, 32100 Vinkovci.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole www.runjanina.hr

 

Ravnateljica
Dinka Peti, mag.mus.

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Adresa: H. D. Genschera 16E 32100 Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska Telefoni: 032/550-365; 091/619-3413 Računovodstvo 032/550-367; 099/229-1032 Tajnik 032/550-354 Informacije o školi
, , 

  

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas