032/550-354

REPUBLIKA HRVATSKA
Županija Vukovarsko-srijemska
Glazbena škola Josipa Runjanina

KLASA: 112-01/21-01/05
URBROJ: 2196-114-21-01

Vinkovci, 11. veljače 2021. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ) ravnateljica Glazbene škole Josipa Runjanina raspisuje:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta


nastavnik/ca klavira - 22 sata nastave tjedno, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca klavira - 22 sata nastave tjedno, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca klavira - 22 sata nastave tjedno, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca klavira - 22 sata nastave tjedno, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca klavira - 4 sata nastave tjedno na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine, 1 izvršitelj
nastavnik/ca klavira - 22 sata nastave tjedno, do povratka djelatnice sa bolovanja, 1 izvršitelj
nastavnik/ca iz predmeta ples - 14 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca iz predmeta ritmika - 10 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca iz predmeta funkcionalna plesna tehnika - 10 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca iz predmeta osnove klasičnog baleta - 6 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca iz predmeta korepeticija suvremenog plesa - 21 sat nastave tjedno, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca flaute - 3,33 sata nastave tjedno, na neodređeno radno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca harmonike - 14 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine, 1 izvršitelj
nastavnik/ca harmonike - 22 sata nastave tjedno na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca harmonike - 21 sat nastave tjedno na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca gitare - 22 sata nastave tjedno, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme,
1 izvršitelj
nastavnik/ca gitare - 22 sata nastave tjedno, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme,
1 izvršitelj
nastavnik/ca tambure - 8,33 sata nastave tjedno, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca solfeggia - 16 sati nastave tjedno na neodređeno radno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca talijanskog jezika - 2 sata nastave tjedno na određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine, 1 izvršitelj
nastavnik/ca violončela - 9,33 sata nastave tjedno, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca violine – 6,66 sati nastave tjedno, na neodređeno radno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca violine – 22 sata nastave tjedno, do povratka djelatnice sa bolovanja, 1 izvršitelj
nastavnik/ca violine – 16 sati nastave tjedno, do povratka djelatnice sa bolovanja, 1 izvršitelj
nastavnik/ca povijesti glazbe - 8 sati nastave tjedno, na neodređeno radno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca glazbenih oblika - 4 sata nastave tjedno, na neodređeno radno vrijeme, 1 izvršitelj
nastavnik/ca teorijskih predmeta – 16 sati nastave tjedno, na neodređeno radno vrijeme

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 1/96. i 80/99.) i čl. 4. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ("Narodne novine" br. 47/96. i 56/01.).
Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U prijavi je potrebno navesti sljedeće neophodne podatke: ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, te kontakt podatke (broj telefona/mobitela i po mogućnosti e-mail adresu).

Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti:
- životopis;
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome);
- potvrdu o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice);
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis o podacima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
- uvjerenje o nekažnjavanju, sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja );
- vlastoručno potpisanu izjavu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da pod kaznenom i materijalnom odgovornošću jamči da su svi navedeni podaci u prijavi kao i priložena dokumentacija istiniti i potpuni.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti u izvorniku i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%“=PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” br. 157/13., 152/14. i 38/18.) dužan/dužna se u prijavi na Natječaj pozvati na pravo prednosti i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (“Narodne novine” br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan/dužna se u prijavi na Natječaj pozvati na pravo prednosti i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata, te priložiti izjavu da prednost po ovoj osnovi nije već iskorištena kod zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, odnosno dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos na određeno vrijeme.
Prijavom na Natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.


Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave poslane putem e-maila neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj. Za kandidate koji ispunjavaju uvjete Natječaja bit će obavljen motivacijski intervju u skladu s preporukama stožera civilne zaštite te Ministarstva znanosti i obrazovanja. O terminima intervjua kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem stranice škole www.runjanina.hr

Prijave na Natječaj u roku od 8 dana od dana objave Natječaja dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Glazbena škola Josipa Runjanina, H.D. Genschera 16 e, 32100 Vinkovci. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole www.runjanina.hr

ravnateljica
Dinka Peti, mag.mus.

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Adresa: H. D. Genschera 16E 32100 Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska Telefoni: 032/550-365; 091/619-3413 Računovodstvo 032/550-367; 099/229-1032 Tajnik 032/550-354 Informacije o školi
, , 

  

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas