032/550-354

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN, br. 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) i članka 79. Statuta Glazbene škole Josipa Runjanina, Školski odbor Glazbene škole Josipa Runjanina, raspisuje

NATJEČAJ  za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole


Uvjeti :

 za ravnatelja srednje škole može biti imenovana osoba koja:

1. ima završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

            a) sveučilišni diplomski studij ili

            b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

            c) specijalistički diplomski stručni studij

2. ispunjava uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi.

3. ima najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Pravo na podnošenje prijave imaju ravnopravno osobe oba spola.

Uz pismenu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

     1. domovnicu,

     2. diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

     3. dokaz o položenom stručnom ispitu ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati stručni ispit

     4. potvrda o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima sukladno zakonskim odredbama ( potvrda poslodavca ili elektronički zapis HZMO).

     5. uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 30 dana).

     6. životopis,

 Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu : Glazbena škola Josipa Runjanina, Istarska 3, 32100 Vinkovci, s naznakom „ Natječaj za ravnatelja -  ne otvarati „.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Adresa: H. D. Genschera 16E 32100 Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska Telefoni: 032/550-365; 091/619-3413 Računovodstvo 032/550-367; 099/229-1032 Tajnik 032/550-354 Informacije o školi
, , 

  

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas