Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA RUNJANINA
V I N K O V CI
KLASA: 112-01/20-01/08
URBROJ: 2196-114-20-08

Vinkovci, 31.08.2020.

Temeljem članka 107. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) i članka 52. Statuta Glazbena škola Josipa Runjanina raspisuje

N A T J E Č A J za prijam na radno mjesto tajnik/ca – 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme

Uvjeti: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.)

Stručna sprema: VSS, sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave, odnosno preddiplomski stručni studij upravne struke ako se na javni natječaj ne javi osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne ili specijalistički diplomsko stručni studij javne uprave.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi je potrebno navesti sljedeće neophodne podatke: ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, te kontakt podatke (broj telefona/mobitela i po mogućnosti e-mail adresu).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 - životopis;

 - dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome);

 - potvrdu o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice);

 - potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko

    osiguranje (radni staž);

- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana)

- vlastoručno potpisanu izjavu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena

  djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 - vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću

   jamči da su svi navedeni podaci u prijavi kao i priložena dokumentacija istiniti i potpuni.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu uz radni odnos dostaviti izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti u izvorniku i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%“=PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” br. 157/13., 152/14. i 38/18.) dužan/dužna se u prijavi na natječaj pozvati na pravo prednosti i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (“Narodne novine” br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan/dužna se u prijavi na natječaj pozvati na pravo prednosti i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata, te priložiti izjavu da prednost po ovoj osnovi nije već iskorištena kod zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, odnosno dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos na određeno vrijeme.

 

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave poslane putem e-maila neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će provedeno prethodno testiranje znanja i sposobnosti za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta te obavljen motivacijski intervju. O terminu i sadržaju provjere kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole www.runjanina.hr najkasnije 5 dana prije dana određenoga za provjeru.

S izabranim kandidatom/kandidatkinjom koji/a zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme ugovara se probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 

Prijave na natječaj u roku od 8 dana od dana objave natječaja dostavljaju se na adresu: Glazbena škola Josipa Runjanina, H.D. Genschera 16E, 32100 Vinkovci.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole www.runjanina.hr

v.d. ravnatelja:
Dinka Peti, mag.mus.