032/550-354

REPUBLIKA HRVATSKA
Županija Vukovarsko-srijemska
Glazbene škola Josipa Runjanina

KLASA: 112-01/19-01/04
URBROJ: 2196-114-19-01

Vinkovci, 30.05.2019.godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17. i 68/18) i ravnatelj Glazbe škole Josipa Runjanina raspisuje:

 

Natječaj

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

 1. nastavnik/ca klavira - 22 sata nastave tjedno, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme,   2  izvršitelja
 2. nastavnik/ca klavira - 58,33 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno vrijeme do 31.08. 2019. godine
 3. nastavnik/ca iz predmeta ples - 19 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme ,1 izvršitelj
 4. nastavnik/ca iz predmeta ritmika - 19 sati nastave tjedno,na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
 5. nastavnik/ca iz predmeta funkcionalna plesna tehnika - 20 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
 6. nastavnik/ca iz predmeta osnove klasičnog baleta - 6 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme
 7. nastavnik/ca iz predmeta korepeticija suvremenog plesa - 21 sat nastave tjedno, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
 8. nastavnik/ca flaute – 17,33 sati nastave tjedno, na neodređeno radno vrijeme, 1 izvršitelj
 9. nastavnik/ca harmonike - 21 sata nastave tjedno, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
 10. nastavnik/ca harmonike - 11 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme
 11. nastavnik/ca gitare - 22 sata nastave tjedno, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme,

2 izvršitelja

 1. nastavnik/ca tambure - 22 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme do prestanka mandata osobe imenovane za ravnatelja škole
 2. nastavnik/ca solfeggia - 10 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine
 3. nastavnik/ca tambure - 1,66 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31.08.2019.godine
 4. nastavnik/ca iz predmeta solo pjevanja - 3 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 08.2019. godine
 5. nastavnik/ca violončela - 4 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine
 6. nastavnik/ca violine - 11 sati nastave tjedno, do povratka nastavnice s trudničkog bolovanja
 7. nastavnik/ca violine - 7,66 sata nastave tjedno, na neodređeno vrijeme
 8. nastavnik/ca violine - 2,66 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine
 9. nastavnik/ca teorijskih predmeta - 22 sata nastave tjedno, na neodređeno radno vrijeme
 10. nastavnik/ca teorijskih predmeta - 25 sati nastave tjedno, na neodređeno radno vrijeme

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 1/96. i 80/99.) i čl. 4. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ("Narodne novine" br. 47/96. i 56/01.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi je potrebno navesti sljedeće neophodne podatke: ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, te kontakt podatke (broj telefona/mobitela i po mogućnosti e-mail adresu).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis;

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome);

- potvrdu o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice);

 - potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

- uvjerenje o nekažnjavanju, sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci;

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti u izvorniku i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%“=PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” br. 157/13., 152/14. i 38/18.) dužan/dužna se u prijavi na natječaj pozvati na pravo prednosti i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (“Narodne novine” br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan/dužna se u prijavi na natječaj pozvati na pravo prednosti i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata, te priložiti izjavu da prednost po ovoj osnovi nije već iskorištena kod zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, odnosno dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos na određeno vrijeme.

Prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave poslane putem e-maila neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

 Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će provedeno prethodno testiranje znanja i sposobnosti za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta (ogledni nastavni sat) te obavljen motivacijski intervju.

O terminima provjere i intervjua kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Prijave na natječaj u roku od 8 dana od dana objave natječaja dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Glazbena škola Josipa Runjanina, H.D. Genschera 16E, 32100 Vinkovci.

 O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole www.runjanina.hr

 

Ravnatelj:
Darko Domaćinović, prof.

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Adresa: H. D. Genschera 16E 32100 Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska Telefoni: 032/550-365; 091/619-3413 Računovodstvo 032/550-367; 099/229-1032 Tajnik 032/550-354 Informacije o školi
, , 

  

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas