032/550-354

Na temelju upute Ministarstva znanosti i obrazovanja (Klasa : 602-02/18-07/00459,  Urbroj: 533-05-19-0013 od 02. svibnja 2019. god.) o provedbi mjere „ Stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva „  čiji je nositelj  Hrvatski zavod za zapošljavanje, ravnatelj Glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci,  raspisuje

NATJEČAJ ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS STRUČNOG SURADNIKA-PRIPRAVNIKA

STRUČNI SURADNIK, PEDAGOG/PEDAGOGINJA,

1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)

Uvjeti natječaja:

Kandidati trebaju imati odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17 i 68/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).          

Uz zamolbu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • Životopis
  • Domovnicu
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • Preslika osobne iskaznice
  • Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

Priložiti preslike navedenih dokumenata, uz obvezu izabranog kandidata/tkinje da nakon izbora dostavi izvornike istih.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“br. 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%“=PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave se mogu dostaviti osobno ili poslati putem pošte na adresu:

Glazbena škola Josipa Runjanina

H.D. Genschera 16E

32100 Vinkovci

s naznakom „za natječaj za pripravnika“.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj vrijedi od 29. svibnja do 06. lipnja 2019.                                                                                                     

Ravnatelj:

Darko Domaćinović

 

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Adresa: H. D. Genschera 16E 32100 Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska Telefoni: 032/550-365; 091/619-3413 Računovodstvo 032/550-367; 099/229-1032 Tajnik 032/550-354 Informacije o školi
, , 

  

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas