032/550-354

REPUBLIKA HRVATSKA
Županija Vukovarsko-srijemska
Glazbene škola Josipa Runjanina

KLASA: 112-01/19-01/03
URBROJ: 2196-114-19-01

Vinkovci, 17.05.2019.godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17. i 68/18) i ravnatelj Glazbe škole Josipa Runjanina raspisuje:

 

Natječaj 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 

Spremačica, 1 izvršitelj, na puno neodređeno radno vrijeme (40 sati tjedno)

                                          

Uvjeti prema: Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17. i 68/18)

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu priložiti preslike dokumenata:
- životopis
- dokaz o traženoj stručnoj spremi
- domovnica ili potvrda o državljanstvu
- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana)

- vlastoručno potpisanu izjavu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena

  djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“br. 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%“=PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati za radno mjesto Spremač/ica koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja bit će, sukladno članku 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Glazbene škole Josipa Runjanina pozvani na testiranje o čemu će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice škole (www.runjanina.hr).


Slanjem zamolbe za posao i životopisa pristajete na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja.


Pismene prijave s traženom dokumentacijom podnose se poštom u roku od 8 dana od dana objave na adresu škole: Glazbena škola Josipa Runjanina, H.D.Genschera 16E, 32100 Vinkovci, s naznakom „ZA NATJEČAJ“
Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole.

 

 

                                                                 Ravnatelj:

                                                                     Darko Domaćinović, prof.

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Adresa: H. D. Genschera 16E 32100 Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska Telefoni: 032/550-365; 091/619-3413 Računovodstvo 032/550-367; 099/229-1032 Tajnik 032/550-354 Informacije o školi
, , 

  

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas