032/550-354

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Pravilnika o radu Glazbene škole Josipa Runjanina ravnatelj raspisuje 07.12.2016. godine natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Voditelj računovodstva, na neodređeno puno radno vrijeme

- nastup na posao 01.02.2017. godine

Uvjeti:

- magistar ekonomije ili stručni specijalist ekonomije

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

Svi kandidati trebaju zadovoljavati opće uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti preslike dokumenata:
- životopis
- dokaz o traženoj stručnoj spremi
- domovnica ili potvrda o državljanstvu
- uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, mjerodavnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podnesena optužnica koja je postala pravomoćna te da nije izrečena nepravomoćna presuda

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) dužan je kao dokaz o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti sljedeće dokaze:
- rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti

Kandidati za radno mjesto Voditelja računovodstva koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja bit će, sukladno člancima 10. i 11. Pravilnika o radu Glazbene škole Josipa Runjanina podvrgnuti dodatnome testiranju i razgovoru, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Pismene prijave s traženom dokumentacijom podnose se poštom u roku od 8 dana od dana objave na adresu škole:

Glazbena škola Josipa Runjanina, Istarska 3, 32100 Vinkovci, s naznakom „NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“.
Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora s odabranim kandidatom.

KLASA: 112-01/16-01/17
URBROJ:2196-114-16-01


Ravnatelj:
Darko Domaćinović, prof.

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Adresa: H. D. Genschera 16E 32100 Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska Telefoni: 032/550-365; 091/619-3413 Računovodstvo 032/550-367; 099/229-1032 Tajnik 032/550-354 Informacije o školi
, , 

  

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas