032/550-354

Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14.), temeljem točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. (NN 48/16.) u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15.) Glazbena škola Josipa Runjanina oglašava:

N A T J E Č A J za upis u I. razred srednje škole (S I.) i u I. pripremni razred (PR I.) za školsku 2016./2017. godinu

Za upis u prvi razred srednje glazbene škole (S I.) – program srednje škole uvjeti su: a) završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. pripremni razred glazbene škole; b) položen prijamni ispit glazbene darovitosti koji za instrumentaliste i pjevače obuhvaća ispit iz temeljne glazbene struke i solfeggia, a za struku glazbenik teorijskog smjera ispit iz solfeggia i propisanog sviranja klavira.

Učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole do navršenih 17 godina života, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Iznimno, u prvi razred za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica mogu se upisati učenice do navršenih 22 godine života i glazbenik pjevač do navršene 24 godine života. Iznimno, uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta učenik stariji od 18 godina može se upisati i u druge programe, osim programa navedenih u prethodnom stavku, za koje viša dobna granica upisa nije utvrđena u članku 8. st. 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ br. 130/2011.)

Za upis u I. pripremni razred (PR I.) – pripremna naobrazba, koji upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu, za sve programe uvjet je položen prijamni ispit glazbene darovitosti koji obuhvaća ispit sluha, ritma i glazbenog pamćenja, a za program glazbenik - pjevač uz navedene elemente ispit obuhvaća i izvedbu dvije vokalne skladbe po slobodnom izboru.

Pravo na upis u prvi pripremni razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 15 godina života, a u skladu s kriterijima propisanima kurikulumom umjetničkog obrazovanja, odnosno položenim prijamnim ispitom. Iznimno, u prvi pripremni razred za zanimanja glazbenik klarinetist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 18 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 20 godina života i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života.

Iznimno, na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis u pripremni program srednje škole, odnosno prvi razred srednje glazbene škole učenicima koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 8. stavci 1. do 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju.

Participacija u školskoj godini 2016./2017. za polaznike programa srednje škole i programa pripremne naobrazbe iznosi 1.500 kuna i plaća se u 10 jednakih obroka.

Učenik može upisati samo jedan program u umjetničkoj školi. Iznimno, daroviti učenici mogu pohađati i više od jednog temeljnog predmeta/programa, ako sami snose troškove toga obrazovanja.

Cijena drugog predmeta/programa u školskoj godini 2016./2017. iznosi 6.000 kuna i plaća se u 10 jednakih obroka.

Pod jednakim uvjetima upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2016./2017. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!“.

Kandidati koji žele upisati pripremne programe srednje škole, a još uvijek nisu završili redovito osnovno obrazovanje, kao i kandidati koji već pohađaju redoviti program srednje škole, za registraciju se trebaju obratiti Glazbenoj školi Josipa Runjanina Vinkovci. Nakon registracije, za prijavu u sustav koriste se svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr.

Kandidati koji žele upisati I. razred srednje glazbene škole, a već pohađaju redoviti program srednje škole, za registraciju se trebaju obratiti upisnom koordinatoru u svojoj srednjoj školi. Nakon registracije, za prijavu u sustav koriste se svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr.

Kandidati koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Re-publici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona 01/ 6274 877, kako je navedeno u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!“.

Kandidati koji žele upisati umjetničke obrazovne programe, a nisu u sustavu redovitog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, moraju se obratiti Središnjem prijavnom uredu koji će im u sustavu omogućiti prijavu takvih obrazovnih programa.

Kandidati koji se žele upisati u I. razred u školskoj godini 2016./2017., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Postupak priznavanja završenog osnovnog obrazovanja u inozemstvu za učenike koji se upisuju u Glazbenu školu Josipa Runjanina Vinkovci provodi Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci.

Kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije može se upisati kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

 1. ako za to postoji međudržavni ugovor ili drugi interes tijela državne ili lokalne vlasti odnosno javnih ustanova;
 2. ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlašteno upravno tijelo u Hrvatskoj;
 3. ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski državljanin;
 4. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili poslovnu dozvolu u Hrvatskoj;
 5. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;
 6. ako je roditelj ili skrbnik te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane države u Hrvatskoj;
 7. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili tražitelj azila;
 8. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.

Kandidat strani državljanin iz zemalja izvan Europske unije, koji ne ispunjava ni jedan od navedenih uvjeta može se upisati kao redoviti učenik uz obvezu plaćanja troškova školarine, ako ima reguliran status sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca.

Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci upisivati će učenike u I. razred srednje škole (S I.) kako slijedi:

 Program Trajanje godina Broj odjela Broj učenika
Glazbenik – program srednje škole 4 2 35

U S I. razred upis je moguć na sljedeće programe:

 • -       glazbenik klavirist
 • -       glazbenik tamburaš
 • -       glazbenik violinist
 • -       glazbenik gitarist    
 • -       glazbenik solo pjevač 
 • -       glazbenik flautist
 • -       glazbenik harmonikaš
 • -       glazbenik klarinetist
 • -       glazbenik saksofonist
 • -       glazbenik – teorijski smjer

Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci upisivat će učenike u I. pripremni razred (PR I.) kako slijedi:

 Program Trajanje godina Broj odjela Broj učenika
Glazbenik – pripremna naobrazba 2 1 20

U PR I. razred upis je moguć na sljedeće programe:

 • -       glazbenik – teorijski smjer
 • -       glazbenik tamburaš
 • -       glazbenik solo pjevač
 • -       glazbenik kontrabasist
 • -       glazbenik klarinetist

Učenici se na temelju ovog natječaja prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole i I. pripremni razred elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr (NISpuSŠ).

UPISNI ROKOVI

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. u ljetnom i jesenskom upisnom roku.

LJETNI UPISNI ROK

OPIS POSTUPAKA DATUM
Početak prijava kandidata u sustav 2.06.2016.
Početak prijava obrazovnih programa 27.06.2016.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28.06.2016.
Provođenje prijemnih ispita za S I
 1. Pismeni ispit iz solfeggia
 2. Praktični dio prijamnog ispita (sviranje / pjevanje)
 3. Usmeni ispit iz solfeggia

29.06.2016.u 10 h

30.06.2016. u 9,30 h

30.06.2016. u 12 h

Provođenje prijamnih ispita za PR I. 29.06.2016. u 9 h
Rok dostave dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ–a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis

27.06.2016.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 2. – 27.06.2016.
Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 05.07.2016.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 06.07.2016.

Zaključivanje odabira obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

06.07.2016.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima,a ostali kandidati šalju prijavnice Sred. prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostaviti prijavnice

08.07.2016.

Objava konačnih ljestvica poretka 11.07.2016.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja ( liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju učenika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu

11.07.–15.07.2016.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok 18.07.2016.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 14.08.2016.

JESENSKI UPISNI ROK

OPIS POSTUPAKA DATUM
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 22.08.2016.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

22.08.2016.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 23.08.2016.

Provođenje prijemnog ispita za S I

 1. Pismeni ispit iz solfeggia
 2. Praktični dio prijamnog ispita (sviranje / pjevanje)
 3. Usmeni ispit iz solfeggia

Provođenje prijemnih ispita za PR I

24.08.2016. u 8 h

24.08.2016. u 10 h

24.08.2016. u 12 h

24.08.2016. u 10 h

Unos rezultata prijamnog ispita u NISpuSŠ 25.08.2016.

Završetak prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelji kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata popravnog ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

26.08.2016.

Zaključivanje odabira obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

29.08.2016.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

31.08.2016.
Objava konačnih s ljestvica poretka 01.09.2016.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

02.09.2016.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka 03.09.2016.

ELEMENTI I KRITERIJI ZA IZBOR UČENIKA

 1. ZAJEDNIČKI ELEMENT

Zajednički element vrednovanja za upis obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta (opći uspjeh) na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Za upis kandidata u programe/zanimanja:

GLAZBENIK – PROGRAM SREDNJE ŠKOLE

vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

 1. Hrvatski jezik
 2. Matematika
 3. Prvi strani jezik (engleski ili njemački)
 4. Glazbena kultura
 5. Likovna kultura
 6. Povijest

2.DODATNI ELEMENT

Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata.

Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

 • - na osnovi prijamnog ispita
 • - na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju;
 • - na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava.

Kandidatu se vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

Vrednovanje uspjeha radi upisa u programe glazbene umjetnosti

Kandidatu koji je uspješno završio osnovno glazbeno obrazovanje ili II. pripremni razred srednje glazbene škole za upis u I. razred četverogodišnjega srednjeg glazbenog programa vrednuju se:

 • - zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja;
 • - postignuti opći uspjeh iz V. i VI. razreda osnovne glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja;
 • - konačni rezultati ostvareni na prijamnom ispitu glazbene darovitosti.

Na temelju prijamnog ispita za SI. razred moguće je steći najviše 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.

Na temelju prijamnog ispita za PR I. razred moguće je ostvariti najviše 180 bodova, a minimalni prag je 100 bodova.

ZAHTJEVI NA PRIJAMNIM ISPITIMA ZA UPIS U PRIPREMNU NAOBRAZBU (PR I.)

Zahtjevi na prijamnom ispitu za prvi razred pripremne naobrazbe (PR I.) su sljedeći: 1. Za glazbenike instrumentaliste i glazbenike teorijskog smjera: ispit glazbenog sluha, glazbenog ritma i glazbenog pamćenja; 2. Za glazbenike pjevače: dvije vokalne skladbe po slobodnom izboru i ispit glazbenog sluha, glazbenog ritma i glazbenog pamćenja.

ZAHTJEVI NA PRIJAMNIM ISPITIMA ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE (S I.)

Zajedničke odrednice

Program za prijamni ispit svojom težinom mora odgovarati tehničkim i glazbenim zahtjevima VI. razreda osnovne glazbene škole, odnosno II. pripremnog razreda.

Iznimno, kandidati za zanimanje glazbenik teorijski smjer koji nisu učili klavir kao temeljni pred-met struke, mogu na prijamnom ispitu iz klavira svirati nešto lakši program.

Cijeli program na prijamnom ispitu izvodi se napamet.

Korepeticiju, ukoliko je potrebna, osigurava kandidat.

Zahtjevi po programima

1.GLAZBENIK KLAVIRIST I GLAZBENIK TEORIJSKI SMJER

Zahtjevi na prijamnom ispitu za program glazbenik klavirist i glazbenik teorijski smjer su sljedeći:

Kandidati za zanimanje glazbenik - teorijski smjer ne izvode dva stavka sonate već samo I. (prvi) stavak.

2.GLAZBENIK GITARIST

Zahtjevi na prijamnom ispitu za program glazbenik gitarist su sljedeći:

 1.   etida;
 2.   tri skla dbe različitih stilskih razdoblja.

3.GLAZBENIK FLAUTIST, OBOIST, KLARINETIST, SAKSOFONIST, FAGOTIST,    TRUBAČ, TUBIST, ROGIST, TROMBONIST

Zahtjevi na prijamnom ispitu za sva puhačka glazbala su sljedeći:

 1.   ljestvica;
 2.   etida;
 3. jedan stavak koncerta ili dva stavka sonate ili virtuozna skladba s klavirom.

4.GLAZBENIK VIOLINIST, VIOLIST, VIOLONČELIST, KONTRABASIST

 Zahtjevi na prijamnom ispitu za sva gudačka glazbala su sljedeći:

 1.   ljestvica;
 2.   etida;
 3. jedan stavak koncerta ili dva stavka sonate ili virtuozna skladba s klavirom.

5.GLAZBENIK PJEVAČ

 Zahtjevi na prijamnom ispitu za program glazbenik solo pjevač su sljedeći:

 1.   vokaliza bez teksta;
 2. vokaliza s tekstom;
 3. pjesma ili arija 17. ili 18. stoljeća;
 4. pjesma po slobodnom izboru.

Zahtjevi na prijamnom ispitu iz solfeggia za sve programe su sljedeći:

1. Pismeni ispit – teorija

 • - zapis tonova (nota) u G i F-ključu;
 • - prepoznavanje i pisanje durskih i molskih ljestvica sa svim elementima (predznaci, tetrakordi, polustepeni, kvintakordi na glavnim stupnjevima, dominantni septakord, imenovanje tonova glazbenom abecedom);
 • - zapisivanje vrste i veličine intervala u uzlaznom i silaznom smjeru;
 • - prepoznavanje vrste i veličine zadanih intervala;
 • - obrati intervala (čisti, veliki, mali, sm. 5 / pov. 4);
 • - zapisivanje i prepoznavanje svih vrsta kvintakorda i obrata;
 • - mnogostranost kvintakorda u duru i harmonijskom molu;
 • - zapisivanje i prepoznavanje dominantnog septakorda i njegovih obrata;
 • - enharmonijska zamjena i promjena intervala.

Napomena: zadaci su u violinskom ili bas ključu.

2. Diktat

- melodijski diktat s primjenom alteriranih tonova;

- ritamski diktat u polovinskoj, osminskoj i četvrtinskoj mjeri;

- meloritamski diktat s alteracijama ili s modulacijom u bliske tonalitete;

- intervali do oktave – slušno prepoznavanje;

- akordi (sve vrste kvintakorda s obratima, dominantni septakord)-slušno prepoznavanje

3. Usmeni ispit

- pjevanje a vista: primjer s alteracijama ili s modulacijom u bliske tonalitete, u G ili Fključu.

KLASA: 602-01/16-01/26                                                   UPISNO POVJERENSTVO

URBROJ: 2196-114-16-01                                                               Predsjednik:

Vinkovci, 10. lipnja 2016.                                                     Darko Domaćinović, prof.

 

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Adresa: H. D. Genschera 16E 32100 Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska Telefoni: 032/550-365; 091/619-3413 Računovodstvo 032/550-367; 099/229-1032 Tajnik 032/550-354 Informacije o školi
, , 

  

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas